SENIORIKERHOJEN TOIMINTAOHJE

1. Yleistä

Ammattiliitto Pro Seniorit ry on valtakunnallinen yhdistys. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää vähintään kerran vuodessa järjestettävä kokous (vuosikokous keväällä), jossa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Jäsenistö sijoittuu laajalle alueelle ja siksi yhdistys kannustaa jäseniään perustamaan toimintansa tueksi alueellisia paikalliskerhoja. Tämän toimintaohjeen tarkoitus on antaa ohjeita kerhotoiminnan järjestämiseksi ja mahdolliste uusien kerhojen toiminnan tueksi.

2.  Kerhon tarkoitus

Kerho ei rekisteröidy, mutta toiminnassaan se noudattaa yhdistyslakia sekä Pro Seniorit ry:n sääntöjä.Kerho voi myös tehdä omat säännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa senioriyhdistyksen sääntöjen kanssa. Säännöt tulee tarkastuttaa Pro Seniorit -yhdistyksen hallituksella.Kerhon tarkoituksena on koota yhteen prolaisia veteraaneja, edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan, järjestää yhteisiä tapaamisia, matkoja ja koulutusta sekä edistää liikuntaa, kuntoilua ja kulttuuria. Kerho toimii yhdyssiteenä omien jäsentensä ja Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n välillä.

3. Nimi ja kotipaikka

Kerholla tulee olla merkittynä nimi, (xxx Pro seniorikerho), kotipaikka sekä toiminta-alue.

4. Jäsenet

Kerhon jäseniksi voivat liittyä kaikki Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n jäsenmaksun suorittaneet jäsenet kerhon toiminta-alueelta, ilmoittamalla aikomuksestaan kerholle. 
Kerhon tulee pitää luetteloa jäsenistään yhdistyslain mukaisesti. Seniorikerho voi päätöksellään ottaa myös kannatusjäseniä, joilla on rajoitetut jäsenoikeudet. Kannatusjäsentä ei voida valita kerhon luottamustehtäviin.

5.  Talous

Pro Seniorit yhdistys avustaa kerhoja kulloinkin vuosikokouksessa hyväksyttävän määrärahan puitteissa. Kerho voi kerätä toiminta- / kannatusmaksua toimintaansa osallistuvilta henkilöiltä sekä vastaanottaa toiminta-avustuksia myös muilta henkilöiltä, yhdistyksiltä, yhteisöiltä tai yrityksiltä, jotka eivät ole kerhon jäseniä. Maksuista päättää kerhon kokous. Kerho pitää kirjaa yhdistykseltä saamastaan taloudellisesta tuesta, ja antaa sen käytöstä selvityksen Pro Seniorit -yhdistyksen hallitukselle vuosittain vaadittuun ajankohtaan mennessä.

6.  Hallinto ja kokoukset

Kerhon toimintaa valvoo vähintään kerran vuodessa järjestettävä kokous (vuosikokous), joka valitsee Pro Seniorit yhdistyksen sääntöihin perustuen kerholle 4 - 8 - jäsenisen toimikunnan sekä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

7.  Puheenjohtaja ja toimikunta

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa kerhon toimintaa säännösten edellyttämällä tavalla. Toimikunnan tehtävänä on valvoa toimintasuunnitelman toteutumista ja talouteen liittyviä asioita sekä tehdä talouteen ja toimintaan liittyvät päätökset. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt. Valinnan jälkeen kerhon toimihenkilöt tulee ilmoittaa Pro Seniorit -yhdistykselle.

8. Tiedotus

Kerho hoitaa tiedottamisen parhaaksi katsomallaan tavalla.
Pro Seniorit yhdistys tarjoaa kerhojen käyttöön maksuttomia kotisivuja, joita se edellyttää tiedottamisessa käytettävän.

9. Toiminnan lopetus

Kerhon toiminnan lopettamisesta päättää kerhon kokous ja siitä on ilmoitettava kirjallisesti Ammattiliitto Pro Seniorit ry:lle. Kerhon mahdollisesti jäljellä olevat varat on tällöin siirrettävä Ammattiliitto Pro Seniorit ry:lle. 

Tämä toimintaohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.2.2022