Yhdis. säännöt

AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY                                        

SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1.§

Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto Pro Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto Pro Seniorit ry:stä käytetään nimitystä yhdistys.

Toiminnan tarkoitus

2.§

Yhdistys toimii eläkkeellä olevien toimihenkilöiden valtakunnallisena etujärjestönä, jonka tarkoituksena on sen jäsenten sosiaalisen aseman ja eläke-etujen turvaaminen sekä yhteiskunnallisen aseman kohottaminen. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ja edistämään

jäsentensä henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä on:

3.§

1.                   Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

2. Järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä.

3. Kerätä jäsenmaksuja.

4. Harjoittaa mahdollista julkaisutoimintaa.

5. Ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää keräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.

6. Kannustaa jäseniä perustamaan toimintansa tueksi rekisteröimättömiä paikalliskerhoja.

7. Jakaa kerhoille toiminta-avustuksia hakemusten perusteella.

8. Liittyä jäseneksi tai ulkojäseneksi yhdistyksen toimintaa tukeviin yhdistyksiin tai liittoihin.

Jäsenet

4.§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen pysyvästi eläkkeellä oleva

toimihenkilö, joka on aikaisemmin kuulunut Ammattiliitto Pro:hon tai sen toimintaa jatkavan

järjestön johonkin jäsenyhdistykseen ja jonka senioriyhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen tai Ammattiliitto Pron entisen pitkäaikaisen puheenjohtajan

kunniapuheenjohtajaksi. Kunniajäseniksi hallitus voi kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt sekä muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt voidaan hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Jäsenmaksut

5.§

Yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka

suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

Jäsenyyden päättyminen

6.§

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa

pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde katkeaa sen kalenterikuukauden loputtua, jonka aikana eroilmoitus tehtiin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan

tai hän ei täytä velvollisuuksiaan yhdistystä kohtaan. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana.

Asianomainen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle osoitetulla kirjeellä 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Hallituksen on käsiteltävä valitus seuraavassa kokouksessaan.

Hallinto

7.§

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen jäsenkokous ja hallitus.

8.§

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenkokous.

Jokaisella yhdistyksen henkilöjäsenellä on jäsenkokouksessa yksi ääni.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnä olevat jäsenet.

Vuosikokous pidetään maalis-toukokuun aikana ja ylimääräinen kokous tarvittaessa.

9.§

Vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

                      1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

                      2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

                      3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

 

II Varsinaiset kokousasiat

1. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta.

2. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle.

4. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkiot.

5. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.

10.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai (1) tilintarkastaja ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tai (1) varatilintarkastaja.

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.

12. Päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista, jotka on kirjallisesti esitetty hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

10.§

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla niistä vuosikokouksen määräämällä tavalla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, yhdistyksen hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hallitus

11.§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi tai kahdeksan (6 tai 8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaiselle jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

12.§

Yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi on (2) vuotta alkaen valintavuosikokouksesta.

Yhdistyksen puheenjohtajan ollessa pysyvästi tai tilapäisesti estyneenä, hänen tehtäviään hoitaa hallituksen varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessaan estyneenä, hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.

13.§

Vuosikokouksessa valitun hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta ja ilmoittaa toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Hallitus on päätös- valtainen, jos puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen- johtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on

14.§

1 Johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna toimeen yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.

2.Edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista.

3.Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

4.Hyväksyä jäsenet ja pitää heistä luetteloa.

5.Huolehtia yhdistyksen vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta.

6.Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa.

7.Päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

8. Suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

Muita määräyksiä

15.§

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, vaalissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tilikausi

16.§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on esitettävä toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Nimen kirjoittaminen

17.§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen määräämän toimi- henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18.§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmas- osaa (2/3) annetuista äänistä.

19.§

Yhdistys voidaan purkaa siten kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty. Purkaminen on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa näiden sääntöjen 18§:n määräyksiä noudattaen.

20§

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, Ammattiliitto Pro ry:lle tai sen toimintaa jatkavalle järjestölle.

Nämä säännöt on hyväksytty Ammattiliitto Pro Seniorit ry:n vuosikokouksessa 2017